Ofertă

CONTRACTUL-CADRU

Prezentul Acord stabilește condițiile de emiterea, distribuirea, servicii de plată şi răscumpărarea monedei electronice RUNPAY MDL.

Aceste servicii sunt oferite de către "Paymaster" SRL (în continuare Societate), care este înregistrată de către Banca Naţională a Moldovei în Registrul societăţilor emitente de monedă electronică și deține licența de emitere a monedei electronice Seria BNM nr. 000577 din 11.09.2014.

Responsabilitatea Societăţii în activitatea sa este reglementată de Legea 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică şi alte reglementări existente ale Republicii Moldova.

Pentru informare, vă rugăm să utilizați e-mail: office@paymaster.md

Dispoziții Generale

Pentru utilizarea monedei electronice și a instrumentului de plată RUNPAY MDL

Informaţiile şi condiţiile aferente emiterii monedei electronice şi prestării serviciilor de plată de către "Paymaster" SRL sunt specificate pe WebSite-ul https://my.runpay.com

Prezentul acord este un document important, care urmează a fi analizat cu atenție de către Utilizator, înaintate de a decide să procure monedă electronică sau să utilizeze un instrument de plată RUNPAY MDL.

Moneda electronică RUNPAY MDL nu constituie un depozit, iar ”Paymaster” SRL nu plătește, în nici o circumstanță, dobândă pentru moneda electronică deținută de Utilizator și nu oferă alte beneficii asociate cu perioada de timp în care se stochează moneda electronică.

ATENŢIE! Emitentul "Paymaster" SRL permite gestionarea și utilizarea monedei electronice prin intermediul portmoneului RUNPAY MDL, care poate fi gestionat prin:
  1. WebSite (on-line) numai de pe site-ul https://my.runpay.com;
  2. Aplicația mobilă RUNPAY disponibilă numai pe site-urile Apple Store și Google Play;

Persoana care utilizează Portmoneul RUNPAY devine Utilizator al serviciilor de plată și este de acord necondiţionat şi irevocabil cu condițiile prezentului Acord.

Respectarea regulilor expuse în prezentul Acord sunt obligatorii pentru toţi Utilizatorii serviciilor propuse de către „Paymaster” SRL şi care au acceptat acest Acord.

Acest Acord este propus în conformitate cu art. 681 din Codul Civil, Legea 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi monedă electronică, Legea 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului şi alte reglementări ale Republicii Moldova.

Prin acest Acord „Paymaster” SRL prestează servicii de plată și servicii aferente monedei electronice, care pot fi folosite pentru achitarea bunurilor sau serviciilor în cadrul rețelei RUNPAY, indiferent de locația geografică a acestora.

1. Noţiuni Generale

 1. 1.1. Emitent de monedă electronică - "Paymaster" SRL (în continuare Societate) (Licenţa seria BNM nr. 000577 din 11.09.2014, adresa juridică: MD -2001, str. Aleea Gării, 42, mun. Chişinău, Republica Moldova).
 2. 1.2. Monedă electronică – valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, care reprezintă o creanță asupra emitentului de monedă electronică, care este emisă la primirea fondurilor (altele decât moneda electronică), în scop de efectuare a unor operațiuni de plată şi care este acceptată de o persoană alta decât emitentul de monedă electronică;
 3. 1.3. RUNPAY MDL – moneda electronică emisă de către „Paymaster” SRL în conformitate cu Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică și utilizată în sistemul RUNPAY;
 4. 1.4. Sistemul RUNPAY - sistemul de plăți dezvoltat și gestionat de către „Paymaster” SRL și utilizat pentru furnizarea serviciilor de plată și emiterea / răscumpărarea RUNPAY MDL;
 5. 1.5. Portmoneu RUNPAY MDL - o combinație de litere, numere sau simboluri pe care Societatea le oferă Utilizatorului și care este utilizată pentru a identifica Utilizatorul în sistemul RUNPAY;
 6. 1.6. Aplicația mobilă RUNPAY - o aplicație mobilă utilizată pentru gestionarea Portmoneului RUNPAY MDL și efectuarea Tranzacției de plată, instalată și utilizată pe dispozitive mobile de către Utilizatori;
 7. 1.7. Utilizator – persoană fizică care are vîrsta de la 18 ani, care utilizează sistemul RUNPAY și deține Portmoneu RUNPAY MDL în calitate de plătitor sau beneficiar al plății sau în ambele calități;
 8. 1.8. Autorizarea tranzacției de plată – orice serie de proceduri (tehnice – coduri PIN, login/parola) stabilite de Societate şi utilizate de Utilizatorul pentru a iniţia plăți în sistemul RUNPAY;
 9. 1.9. Tranzacție de plată - un transfer de monedă electronică sau o operațiune de plată, inclusiv operațiune de emitere / răscumpărare a monedei electronice inițiat de către Plătitor;
 10. 1.10. Plătitor – persoană fizică care dă consențământul pentru efectuarea unei plăți inclusiv în cazul în care nu există un cont de plăţi;
 11. 1.11. Beneficiar al plăţii - persoana care este beneficarul fondurilor ce au făcut obiectul unei tranzacții de plată;
 12. 1.12. Remitere de bani - serviciu de plată în cadrul căruia se primesc fonduri de la Plătitor fără crearea unui cont de plăţi pe numele plătitorului sau al Beneficiarului plății, cu scopul unic de a transfera o sumă corespunzătoare beneficiarului plăţii sau unui alt prestator de servicii de plată care acţionează în numele beneficiarului plăţii, şi/sau în cadrul căruia fondurile sunt primite în numele beneficiarului plăţii şi sunt puse la dispoziţia acestuia;
 13. 1.13. WebSite - pagina de start https://my.runpay.com ce aparţine Societăţii și care este utilizat de Utilizator pentru gestionarea Portmoneului RUNPAY MDL și efectuarea Tranzacției de plată;
 14. 1.14. Agent - persoană juridică care furnizează servicii de plată în numele şi pe contul Societăţii și care distribuie să răscumpere monedă electronică în numele şi pe contul Societăţi;

2. Regulile de funcționare și utilizare a RunPay MDL

 1. 2.1. Acest Acord este un Acord juridic încheiat între Utilizator şi Societate, denumite în continuare - "Părţi", privind condițiile de prestare a serviciilor de către Societate, şi anume:
 2. 2.1.1. Emiterea, acceptarea și răscumpărarea RUNPAY MDL, utilizate pentru achitarea bunurilor sau serviciilor în Sistemul RUNPAY;
 3. 2.1.2. Remiterea de bani prin accesarea Portmoneului RUNPAY MDL;
 4. 2.1.3. Executarea Tranzacțiilor de plată, în cazul în care Autorizarea tranzacției de plată este exprimată de către Plătitor prin accesarea Portmoneului RUNPAY MDL şi în cazul în care Tranzacția de plată este efectuată către Societate prin intermediul comunicației electronice ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.
 5. 2.2. Societatea are dreptul de a modifica aceste reguli unilateral. Notificarea utilizatorului cu privire la modificări se efectuează prin plasarea lor pe WebSite. Modificările intră în vigoare după exprimarea acordului Utilizatorului dar nu mai târziu de 60 (șasezeci) zile de la postarea versiunii noi a Ofertei pe WebSite.
 6. 2.3. Societatea emite RUNPAY MDL la valoarea nominală, la primirea fondurilor. În cazul primirii fondurilor în valută straină, emiterea RUNPAY MDL se efectuează la valoarea nominală a echivalentului în moneda națională a fondurilor primite.
 7. 2.4. Utilizatorul este obligat să se informeze despre regulile de înregistrare în Sistemul RUNPAY și accesare Portmoneului RUNPAY MDL. Înainte de a accepta oferta şi a apăsa butonul “de acord”, “a plăti”, “a autoriza” tranzacția de plată sau exprimarea consimțământului prin alte acțiuni în acest sens, înseamnă că Utilizatorul este de acord complet, necondiționat şi irevocabil cu toate regulile de utilizare a Sistemului RUNPAY, prestare a serviciilor și de utilizare a Portmoneului RUNPAY MDL.

3. Serviciile de plată

 1. 3.1. Pentru a deveni Utilizator al Portmoneului RUNPAY MDL, persoana este obligată să treacă procedura de înregistrare care este specificată pe WebSite-ul Societății.
 2. 3.2. Utilizatorul (persoana fizică) poate utiliza Portmoneul RUNPAY MDL numai pentru servicii de plată în scopuri personale, familie şi alte nevoi, precum şi nevoile comerciale care nu sunt legate de vânzarea sistematică de bunuri sau servicii în schimbul RUNPAY MDL și care nu intră în conflict cu legile şi reglementările Republicii Moldova.
 3. 3.3. Utilizatorul (persoana juridică) poate accesa Instrumentul de plată RUNPAY MDL pentru nevoile comerciale, care sunt legate de vânzarea sistematică de bunuri sau servicii în schimbul RUNPAY MDL, stabilite de Societate şi menționate într-un acord semnat de părţi, care nu intră în conflict cu legile şi reglementările Republicii Moldova.
 4. 3.4. Societatea poate emite, distribui sau răscumpăra de la un singur Utilizator cantități RUNPAY MDL nelimitate, numai în urma respectării cerințelor de identificare a Utilizatorului în Sistemul RUNPAY în conformitate cu cerințe Societății și legislația cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului. Cerințele şi modul de identificare sunt prezentate pe WebSite.
 5. 3.5. Societatea, în conformitate cu prevederile legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, aplică măsuri de identificare a utilizatorilor în Sistemul RUNPAY, precum și a beneficiarilor efectivi până la stabilirea relațiilor de afaceri, cu condiţia că:
 6. 3.5.1. În cazul instrumentelor de plata ce, vizează numai operațiunile de plată individuale ce depăşesc limita de cheltuieli pentru o lună (de utilizare totală a fondurilor) de 5 000 (cinci mii) lei sau care depozitează (stochează) fonduri ce depașesc 5 000 (cinci mii) lei, iar pentru instrumentele de plată care pot fi utilizate doar pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta poate fi majorată până la 10 000 (zece mii) lei;
 7. 3.5.2. La efectuarea tuturor tranzacţiilor ocazionale, inclusiv cu utilizarea mijloacelor electronice, în valoare de peste 20 000 (douăzeci mii) lei, dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operaţiune și dacă tranzacțiile se efctuează prin una sau mai multe operaţiuni care au legătură între ele, în valoare de peste 300 000 (trei sute mii) lei;
 8. 3.5.3. Dacă există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, independent de derogări, scutiri sau limite stabilite;
 9. 3.5.4. Există suspiciuni cu privire la procesul inițial de identificare a utilizatorului şi veridicitatea informațiilor prezentate de Utilizator;
 10. 3.6. Societatea, în cazul în care Utilizatorii nu au acceptat cerințele de identificare în Sistemul RUNPAY pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute de legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nu prestează sub nici o formă servicii de plată și blochează tranzacțiile de plată inclusiv efectuate cu Portmoneul RUNPAY MDL;
 11. 3.7. Societatea oferă Utilizatorilor prin plasarea pe WebSite a informației despre toate tipurile serviciilor de plată prestate de Societate şi Lista beneficiarilor plății, care comercializează bunuri şi/sau prestează servicii sau care sunt permise pentru Utilizator.
 12. 3.8. Pentru securitatea Portmoneului RUNPAY MDL şi pentru asigurarea Utilizatorilor că beneficiarii plăţii care comercializează bunuri şi/sau prestează servicii au obţinut plata, Societatea oferă Utilizatorilor mecanisme și instrumente securizate de gestionare și efectuarea tranzacțiilor de plată prin:
 13.   1. WebSite (on-line) numai de pe site-ul https://my.runpay.com;
 14.   2. Aplicația mobilă RUNPAY disponibilă numai pe site-urile Apple Store și Google Play;
 15. 3.9. Societatea prin intermediul Portmoneului RUNPAY MDL pune la dispoziția Utilizatorului extrasul operațiunilor efectuate pentru perioada de timp selectată de către Utilizator, care va permite utilizatorului identificarea operaţiunii de plată, suma operaţiunii de plată şi orice comisioane percepute şi/sau, în cazul mai multor operaţiuni de plată de acelaşi fel către acelaşi beneficiar al plăţii, informaţiile privind suma totală şi comisioanele pentru aceste operaţiuni de plată.
 16. 3.10. În cazul apariției motivelor obiective de securitate sau suspiciune de utilizare neautorizată sau frauduloasă a Portmoneului RUNPAY MDL, Societatea îşi rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Portmoneul RUNPAY.
 17. 3.11. Imediat după blocarea Portmoneului RUNPAY MDL, Societatea va informa Utilizatorul despre blocarea acestuia şi despre motivele acestui blocaj, cu excepția cazului în care furnizarea acestei informații aduce atingere motivelor de siguranță justificate în mod obiectiv sau este interzisă de alte acte normative.
 18. 3.12. Societatea va debloca Portmoneul RUNPAY MDL sau îl va înlocui cu alt Portmoneu RUNPAY MDL odată ce motivele de blocare încetează să mai existe.
 19. 3.13. O tranzacție de plată este considerată autorizată doar în cazul în care Utilizatorul şi-a exprimat consimţămîntul / a autorizat tranzacția de plată fie înainte, fie după executarea operaţiunii de plată. Autorizarea tranzacției de plată sau o serie de tranzacții de plată trebuie să fie efectuate în forma și conform cerințelor acestui Acord. În lipsa unei astfel de autorizație a tranzacției, operațiunea de plată este considerată ca fiind neautorizată.
 20. 3.14. Utilizatorul îşi poate retrage autorizarea tranzacției în orice moment prin accesarea butonului “anulare” sau “precedent (înapoi)”, dar nu mai târziu de momentul irevocabilității (executării tranzacției de plată de către Societate), şi anume accesarea butonului “a plăti” sau “de acord”.
 21. 3.15. La cererea Utilizatorului care a trecut procedura de identificare, inclusiv conform p. 3.6. din acest Acord, Societatea răscumpără în orice moment şi la valoarea nominală a RUNPAY MDL pe care o deţine. Modul şi condițiile de răscumpărare, inclusiv orice comision aferent sunt prezentate pe WebSite-ul Societății la compartimentul tarife sau la condițiile convenite între părți.

4. Responsabilitatea Părţilor

 1. 4.1. Societatea nu face parte din tranzacțiile comerciale încheiate între Utilizatori şi nu este responsabil pentru eligibilitatea lor. Societatea nu este responsabilă pentru calitatea, siguranţă şi securitatea precum şi consecinţele utilizării bunurilor şi serviciilor care sunt comercializate de către Comercianți contra la RUNPAY MDL.
 2. 4.2. Societatea nu răspunde și nu va lua în considerare cererile Utilizatorilor referitoare la valorile implicite tranzacției comerciale (de performanță necorespunzătoare), inclusiv angajamentele pentru transferul de bunuri sau servicii.
 3. 4.3. Părțile convin şi Utilizatorul nu admite utilizarea RUNPAY MDL în activități care sunt contrare legilor şi reglementărilor Republicii Moldova. Utilizatorul este de acord să nu utilizeze RUNPAY MDL la procurarea de bunuri şi servicii, care incită, încurajează sau promovează desfășurarea activităților ilegale.
 4. 4.4. Societatea are dreptul, fără notificarea prealabilă, de a limita accesul Utilizatorilor la Portmoneul RUNPAY MDL, în cazul în care Utilizatorul folosește RUNPAY MDL în contradicție cu articolul 4.3. din acest Acord.
 5. 4.5. În cazul modificării contractului-cadru, Societatea va transmite un preaviz pe e-mail, sms sau alte mijloace de comunicare, cu cel puţin 2 luni înainte de intrare în vigoare a modificărilor operate la contractul respectiv.
 6. 4.6. Societatea are dreptul, de a rezilia unilateral contractul-cadru prin transmiterea unui preaviz pe e-mail, sms sau alte mijloace de comunicare, cu cel puţin 2 luni înainte de intrare în vigoare a rezilierii contractului.
 7. 4.7. Utilizatorul are următoarele obligații:
 8. 4.7.1. să utilizeze RUNPAY MDL în conformitate cu condițiile de emitere şi de utilizare a acestuia;
 9. 4.7.2. să informeze în scris Societatea, de îndată ce ia cunoștință, despre cazurile de pierdere, furt, însușire de către terți a Portmoneului RUNPAY MDL sau de orice altă utilizare neautorizată a acestuia;
 10. 4.7.3. să verifice informațiile despre tranzacțiile de plată efectuate cel puțin odată pe lună și să notifice Societatea despre tranzacțiile neautorizate sau executate necorespunzător, de asemenea despre orice alte erori sau inexactități din Extrase;
 11. 4.7.4. să facă cunoștință și să respecte în totalitate Regulile pentru utilizarea Aplicației mobile RUNPAY;
 12. 4.8. În scopul prevăzut la p. 4.7.1. Utilizatorul, îndată ce creează Portmoneul RUNPAY MDL, întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a păstra în siguranță elementele de securitate aferente cestuia.
 13. 4.9. Societatea are următoarele obligații:
 14. 4.9.1. să se asigure că elementele de securitate ale Portmoneului RUNPAY MDL nu sunt accesibile altor persoane, cu excepția Utilizatorului care are dreptul de utilizare a Portmoneului RUNPAY MDL, fără a aduce atingere obligațiilor utilizatorului serviciilor de plată prevăzute la p.4.7.;
 15. 4.9.2. să nu ofere un nou Portmoneu RUNPAY MDL nesolicitat de Utilizator, cu excepția cazului în care acesta trebuie înlocuit;
 16. 4.9.3. să se asigure că în orice moment sunt disponibile mijloace corespunzătoare care să permită Utilizatorului să facă o notificare în conformitate cu p.4.5. sau să ceară deblocarea în conformitate cu p.3.10.-3.12;
 17. 4.9.4. sa execute serviciul de plată în maxim 1 zi lucrătoare;
 18. 4.9.5. să pună la dispoziția Utilizatorului, la cerere, în termen de 18 luni de la notificare, mijloacele de a dovedi că a făcut o astfel de notificare în conformitate cu p.4.6.;
 19. 4.9.6. să împiedice orice utilizare a Portmoneului RUNPAY MDL odată ce a fost făcută notificarea în conformitate cu p.4.6.
 20. 4.10. Societatea va fi responsabilă pentru buna executare a instrucțiunilor de utilizare care urmează să fie efectuate în ceea ce privește plata, la primirea plăţii, a înregistrării plăților în favoarea Utilizatorului. În cazul în care plata este executată eronat din vina Societăţii, Societatea rambursează pierderile de utilizare sau suma de plată.
 21. 4.11. Societatea îşi onorează obligaţia de a pune în mod gratuit la dispoziţia Utilizatorului, cel puțin o dată pe lună, informațiile prevăzute la pct. 3.9:
 22.   • prin intermediul interfeței speciale securizate a instrumentului de plată RUNPAY MDL şi/sau aplicației mobile;
    • prin e-mail la solicitarea utilizatorului şi/sau printr-o altă modalitate convenită suplimentar cu Societatea.
 23. 4.12. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru exactitatea şi veridicitatea datelor folosite cu scopuri de plată, care au fost introduse la efectuarea tranzacției de plată.
 24. 4.13. Utilizatorul va notifica îndată Societatea, în cazul în care nu a fost executată corect plată.
 25. 4.14. Utilizatorul are dreptul de a rezilia Acordul în termen de o lună de la preavizarea în scris a Societăţii.
 26. 4.15. Părţile se eliberează de răspundere totală sau parţială de a îndeplini obligaţiile asumate de către părţile prin prezentul Acord, în cazul în care a existat un caz de forţă majoră impactului operaţional, ca urmare, care nu putea fi prevăzut şi prevenit prin mijloace rezonabile.
 27. 4.16. Pentru alte încălcări sau executarea defectuoasă a situaţiilor ţinând seama de dispoziţiile prezentului Acord, părţile sunt responsabile, în conformitate cu legile şi reglementările din Republica Moldova.
 28. 4.17. Utilizatorul are dreptul să solicite corectarea unei operațiuni de plată numai dacă informează Societatea, în cel mai scurt timp, dar nu mai tîrziu de 13 luni de la data efectuării operațiunii, despre faptul că a constatat o operațiune de plată neautorizată sau executată necorespunzător de către Societate.

5. Răspunderea plătitorului privind operațiunile de plată neautorizate

 1. 5.1. În cazul în care Utilizatorul nu a asigurat siguranța elementelor de securitate personalizate ale instrumentului de plată utilizat, el suportă pierderile legate de orice operațiune de plată neautorizată, care rezultă din producerea unei situaţii de urgenţă (pierderea, furtul sau însuşirea instrumentului de plată), până la suma de 2 500 MDL;/li>
 2. 5.2. Utilizatorul suportă toate pierderile legate de orice operațiune neautorizată dacă aceste pierderi rezultă din fraudă ori din nerespectarea intenționată, sau din neglijență gravă de către Utilizator a uneia sau a mai multor obligații care îi revin conform art. 4.7 și 4.8. În astfel de cazuri articol 5.1 nu se aplică.

6. Tarife

 1. 6.1. Lista şi suma comisioanelor şi limitelor de cheltuieli (în continuare tarife) cu care va fi taxat Utilizatorul pentru serviciile prestate de către Societate este publicată pe WebSite-ul şi poate fi modificată la discreția Societății.
 2. 6.2. Societatea va informa Utilizatorul referitor la suma tarifului, până la finalizarea procesului de prestare a serviciului de plată. Utilizatorul are dreptul de a anula serviciul de plată în orice moment până la Autorizarea tranzacției de plată.

7. Soluționarea litigiilor

 1. 7.1. Orice litigiu care poate apărea între părţi în legătură cu punerea în aplicare a prezentei oferte vor fi rezolvate prin negocieri. În cazul în care negocierile iniţiate nu au avut loc cu succes trebuie să prezinte o plângere scrisă. Plângere se depune la sediul juridic al Societăţii. Şi rezolvarea se va efectua în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la serviciile de plată şi monedă electronică şi alte acte normative din Republica Moldova.

8. Alte Condiţii

 1. 8.1. Prin acceptarea condițiilor acestui Acord, Utilizatorul autorizează Societatea de a prelucra datele cu caracter personal.
 2. 8.2. În cazul în care aг fost depistate fraude sau defecțiuni tehnice legate de funcționarea Sistemul RUNPAY, Societatea își rezervă dreptul de a anula tranzacții și să ceară de la Utilizător recuperea pagubelor financiare.
 3. 8.3. Societatea, la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, se angajează să acţioneze în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
 4. 8.4. Orice declaraţie privind condiţiile prezentului Acord poate fi trimisă celeilalte părţi prin e-mail (la adresa specificată într-o interfaţă web) sau e-mail office@paymaster.md.
 5. 8.5. Situaţiile care nu sunt reglementate în prezentul Acord, părţile se ghidează după legislaţia Republicii Moldova în vigoare cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.
 6. 8.6. Utilizatorul confirmă că sunt înţelese şi vor fi îndeplinite toate condiţiile prevăzute în Acord, şi utilizatorul le va accepta necondiţionat şi în întregime.
 7. 8.7. Utilizatorul garantează că este o persoană capabilă să-şi asume drepturile şi obligaţiile în limitele acestui Acord.
 8. 8.8. Societatea îşi rezervă dreptul de a transfera toate sau o parte din drepturile şi obligaţiile din prezentul acord în termen terţilor, la alegerea lor.
 9. 8.9. Acest acord între părţi intră în vigoare în cazul în care utilizatorul îşi exprimă cererea prin apăsarea butonului „de acord” de pe WebSite, Aplicația RUNPAY sau prin alt mijloc de comunicare la distanţă.
 10. 8.10. Termenul acestui Acord nu este limitat.